ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ ЗА ВЛАШКИОТ ЈАЗИК И КУЛТУРАФонд: Браќа Манаки 1898 / 1964 г., ДАРМ – Одделение БитолаФонд: Бранислав Русиќ Архив на МАНУ

АЕ 353 / 1 – 25
- САРАКАЧАНИ: Фотографии со женска и машка носија, с. Горниче, живеалишта, деца и панорамски фотографии од с. Удово

АЕ 354 / 1 – 10
- МЕГЛЕНСКИ ВЛАСИ: Фотографии на женска носија во с. Ума, Гевгелиско, куќи и панорамски фотографии на истото село.

AE 376 / 1 – 3
- Влашка народна носија, машка и женска